logo-zs-4c.gif
 • 1.jpg
 • manip_dscn1493.jpg
 • manip_dscn1499.jpg
 • manip_dscn1501.jpg
 • manip_dscn1510.jpg
 • manip_dscn1526.jpg
 • manip_dscn1532.jpg
 • manip_dscn1756.jpg
 • manip_dscn1757.jpg
 • P1060337.jpg
 • zDSCN1795.JPG
 • zDSCN1816.JPG

Vnitřní řád školní družiny II

Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí

Vnitřní řád školní družiny

Č.j.:     II. 3/14 Účinnost od: 1.9.2014

Změny:          

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, vydávám řád školní družiny:

Obsah:

Všeobecné ustanovení

Organizace a provoz školní družiny

Režim školní družiny

Dokumentace

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Činnost družiny

1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků naší školy.

1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

1.3 Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1.4 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

1.5 Činnost družiny se uskutečňuje

-           příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností

-           pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,

-           využitím otevřené nabídky spontánních činností.

1.6. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka

1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje každá vychovatelka.

1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.

1.4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístěni žáků z vyšších tříd pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.).

1.5. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.

1.6. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

2. Provoz školní družiny

2.1. Provozní doba ŠD :

PO 6.00 – 7.45, 11.35 - 16.00 hod.

ÚT 6.00 – 7.45 11.35 - 16.00 hod.

ST 6.00 - 7.45 11.35 - 16.00 hod.

ČT 6.00 - 7.45 11.35 - 16.00 hod.

PÁ 6.00 - 7.45 11.35 - 16.00 hod.

2.2. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8.

2.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

2.4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

2.5. Místnosti ŠD jsou učebny ve 2. poschodí – oddělení ŠD.

2.6. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště.

2.7. Počet oddělení: 3.

2.8. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

3. Docházka do ŠD

3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 5.50 hod. do 7.30 hod..

3.2. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD a od 11.35 hodin.

3.3. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

3.4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

3.5. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

3.6. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.

3.7. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – doba od 13.00 do 14.30 hod. je určena pro přímou výchovnou práci nebo vycházky (k tomu je nutné přizpůsobit případný odchod žáka ze školní družiny).

3.8. Do odpoledního provozu ŠD žáci odcházejí samostatně ihned po vyučování, výjimkou jsou žáci 1. ročníků, které odvádí sama vychovatelka ŠD po vyučování. Své svršky a aktovky odkládají na určené místo.

3.9. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, případně policii. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci.

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

4.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

4.2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

4.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

4.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD. Před obědem každý žák dbá na osobní hygienu, při obědě dodržuje pravidla společenského chování.

4.5. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.

4.6. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, případně opraví rodiče.

4.7. Při nerespektování řádu školní družiny žáky, budou podle charakteru provinění učiněna výchovná opatření; jestliže po vyčerpání všech možností nápravy a po projednání s rodiči žák i nadále svým nevhodným chováním soustavně narušuje kázeň a činnost školní družiny, nebo jestliže bez omluvy rodičů přerušil docházku do ŠD po dobu delší třiceti dnů, lze žáka ze školní družiny vyloučit.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

 

5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.

5.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.

5.3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, případně lékařskou pomoc.

5.4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

5.5. Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

5.6. Každý žák je povinen řídit se i ve školní družině pravidly školního řádu; zvláště dbá na bezpečnostní pravidla.

6. Pitný režim

6.1. Pitný režim zajišťují vychovatelky ŠD nápoji ze školní jídelny (především v jarních a letních měsících).

7. Nepřítomnost zaměstnance

7.1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.

7.2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující l den je řešena zástupem.

7.3. Vlastní nepřítomnost je vychovatelka povinna nahlásit do 7.45 hodin; dle možnosti by měla za sebe zajistit náhradu den předem při službě od 6.00 hodin.

 1. 8.Povinnosti vychovatelek školní družiny.

8.1.Školní budovu odemyká v 5.50 hodin vychovatelka, která má ranní službu.

8.2.Po příchodu do školy se zastaví ve sborovně a seznámí se s úkoly na den (jsou vypsány na nástěnce).

8.3.Vychovatelky řádně dodržují pracovní dobu;v případě nezbytné potřeby odchodu na kratší dobu z oddělení, požádá kolegyni o dozor nad žáky.

8.4.Vychovatelky vedou děti k dodržování hygienických návyků; před ukončením práce dbají na to, aby děti daly své věci do náležitého pořádku.

8.5.Vychovatelky zabezpečují odvádění žáků do šaten a dohlížejí na jejich řádný odchod z budovy školy.

8.6.Vychovatelky po vyučování odvádějí od tříd pouze žáky 1. ročníků, ostatní docházejí do školní družiny postupně podle délky vyučování v jednotlivých třídách.

8.7.Vychovatelky se starají a zodpovídají za estetickou výchovu a úroveň v jednotlivých odděleních; chodby a společné prostory ŠD mají ve společné péči.

8.8.Běžné vycházky do blízkého okolí školy nemusí oznamovat; nahlásit je nutné větší společné akce, které se konají ve větší vzdálenosti od školy.

8.9.Úrazy dětí hlásí vychovatelka v kanceláři ředitele; platí stejná pravidla jako u žáků během výuky.

8.10. Po ranním zaměstnání odcházejí vychovatelky domů nejdříve v 7.55 hodin z důvodu případného suplování.

8.11. Vychovatelky zpracovávají týdenní plány, které vyvěšují na nástěnce školní družiny, měsíční plány odevzdávají zástupci ředitele školy a kopii vyvěsí rovněž na nástěnce.

Řízením a kontrolou činnosti ŠD je pověřen zástupce ředitele školy.

 1. 9.Povinnosti zákonných zástupců

9.1 Rodiče každého přihlášeného žáka musí vyplnit zápisní lístek a nahlásit vychovatelce veškeré průběžné změny (bydliště, telefonní spojení, odhlášku ze školní družiny….).

9.2 Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, ačkoliv by tam měl být, vychovatelka nezodpovídá.

9.3 Docházka přihlášených žáků do školní družiny je povinná; každou nepřítomnost, která není zdůvodněná nepřítomností ve vyučování, je třeba řádně omluvit vychovatelce; z vážných důvodů může být žák ze ŠD uvolněn výjimečně i před stanovenou dobou odchodu (v tom případě je však nutná písemná žádost rodičů nebo zákonných zástupců.

9.4 Onemocní-li žák, rodiče ho odhlásí ze stravování, jinak musí hradit i nevybrané obědy.

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6.00 hod. - 7.30 hod. příchod do ŠD,

převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů,

11.40 hod. - 13.00 hod.

oběd, osobní hygiena, volná činnost,

13.00 hod. - 14.30 hod.

odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory/,

činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.

14.30 hod. - 16.00 hod.

možné vypracování domácích úkolů, rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

IV. DOKUMENTACE

1. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny

Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

Přehled výchovně vzdělávací práce.

Docházkový sešit.

Plány práce – týdenní, měsíční, roční.

Tento vnitřní řád vstupuje v platnost od 1.9.2014 a nahrazuje tím vnitřní řád školní družiny a provozní řád školní družiny z 1.9.2008.

V Jablonném v Podještědí: 17.3.2014

                                                                                  Mgr. Jindřich Dráb

                                                                                  ředitel školy

EU peníze školám

logo kin-ballNázev projektu: Nová škola
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1236
Doba trvání: 30 měsíců (zahájeno 1.1.2011)
Projekt: OP VK-IP oblasti podpory 1.4

EU peníze školám

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232