ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Provozní řád školní jídelny

 Informace školní jídelny

Vedoucí školní jídelny - Martina Stanovská

Telefon – 487762137

Email   - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podávání obědů

Žáci a zaměstnanci                      11:35 - 13:40

Zaměstnanci do jídlonosičů       10:40 - 10:50

Cizí strávníci                                 10:15 - 10:45

Mateřská škola /odvoz stravy/ 11:00 - 11:20

Z hygienických důvodů rodiče, kteří čekají na své děti, nemají přístup do školní jídelny.

Přihlašování se do ŠJ

Strávníci si vyzvednou u vedoucí ŠJ přihlášku ke stravování, kterou vyplní. Strávník je přihlášen ke stravě po odevzdání přihlášky, zakoupení čipu a uhrazení stravného.

Placení stravného

Placení stravného je možné:

Složenkou - vždy do konce měsíce předchozího

                               /do konce září na říjen…/

Sporožiro - zpětně za spotřebované obědy vždy 15 v měsíci

                             /15. října za září, 15. listopadu za říjen…../

Běžný účet - trvalým příkazem a pevnou částkou na každý měsíc

                             /v září na září…./

Cena obědů

7 - 10 let               19,-

11 - 14 let                 21,-

15 a více let             23,-

Zaměstnanci           33,- /5,- FKSP/

Cizí strávníci           50,- /33,- potraviny,7,- režie,10,- věcné náklady/

Cena čipu             130,-

Žák, který v průběhu školního roku (1.9. – 31.8.) dosáhne věkové hranice 11 a 15 let,je již od září zařazen do vyšší kategorie.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze pokud je přítomen ve škole nebo pouze 1. den nepřítomnosti ve škole. Dále je možné obědy odebírat za plnou cenu oběda / 50,-/ nebo obědy odhlásit.

Vyúčtování, vrácení přeplatků

Vyúčtování na běžné účty se provádí k 31.1. a k 30.6. vrácením přeplatků zpět na účty.

Složenkou platícímu strávníkovi jsou přeplatky poslány následující měsíc, po odhlášení se z obědů, složenkou.

Čipy (funkční) lze vrátit nejpozději do dvou měsíců po odhlášení se z obědů. Vratka použitého funkčního čipu je za zůstatkovou hodnotu 100,- Kč.

Přihlašování a objednávání obědů

Žáci platící sporožirem nebo trvalým příkazem z běžného účtu jsou přihlášeni automaticky vždy od prvního dne v měsíci.

Platící složenkou je přihlášen po odevzdání ústřižku potvrzeného poštou.

V pondělí se vaří jedno jídlo,úterý - pátek dvě jídla. Strávník má automaticky přihlášený oběd číslo 1. Oběd číslo 2 si strávník může objednat den předem do 14 hodiny, nejpozději týž den do 7:55.

Pokud je přihlášených porcí oběda číslo 2 méně než 20, nevaří se a strávník má automaticky přeobjednán oběd číslo 1.

Strávníci jsou povinni nosit čip k odebrání oběda.

Odhlašování obědů

Na jeden den si strávníci odhlašují obědy den předem čipem do 14:00. Na více dní ústně u vedoucí ŠJ.

V případě nemoci mohou rodiče odhlašovat ještě ráno telefonicky do 7:55.

Rodiče jsou povinni odhlásit obědy v nepřítomnosti žáka ve škole.

Neodhlášený oběd možno odebrat rodiči pouze první den nepřítomnosti. Pokrm (oběd), který si spotřebitel převezme na požádání, je určen k přímé spotřebě bez skladování.

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou. Důraz je kladen na pestrost jídel a střídání technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl plněn spotřební koš a strávníkům byla poskytnuta kvalitní a vyvážená strava.

Jídelní lístek je sestavován vždy na týden a je vyvěšen u objednacího terminálu, v jídelně a na internetových stránkách školy.

Přidávání

Strávník si může přidat veškeré přílohy (knedlíky, rýže, těstoviny, brambory, sladké pokrmy apod.). Dle možnosti školní jídelny si může přidat kompoty, zeleninové saláty a další potraviny.

Přídavek masa není možný!!

Organizace provozu při výdeji obědů

  1. 1.Žáci přicházejí do jídelny rovnou ze školy.
  2. 2.Čekají před jídelnou a učitel konající dozor je postupně pouští do jídelny.
  3. 3.Cizí strávníci si chodí pro obědy zadním vchodem kuchyně, kde je zřízena výdejna jen pro tyto účely.
  4. 4.Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
  5. 5.Strávníci jsou povinni se řídit pokyny dozorujícího pedagoga
  6. 6.Vychovatelky ŠD konají dozor u svého oddělení.

  1. 7.Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplněhygienickými a společenskými pravidly při stolování. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nekřičí a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce, jogurty apod. si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy.

  1. 8.Zakázáno je stáčení nápojů do vlastních lahví a vynášeníjídelny.
  2. 9.Jídlo se vydává po odčipnutí čipem, je možný výběr ze dvou druhů.

10. Po skončení jídla odnese strávník upotřebené talíře a příbory                k určenému místu.

11. Pedagogický dozor sleduje v jídelně chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlité pití, upadnuvší jídlo…), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

12. Dojde-li k úrazu, nevolnosti či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, oznámí pedagogický dozor tuto událost vedoucí ŠJ, která poskytne první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Oznámí úraz řediteli školy.

Problémy a připomínky ke stravování je možné nahlásit v kanceláři školy nebo vedoucí školní jídelny.

S tímto řádem ŠJ jsou žáci seznámeni při zahájení školního roku.

Řád školní jídelny je k nahlédnutí na nástěnce školní jídelny.

V Jablonném v Podještědí: 10. 1. 2014

Tímto pozbývá platnosti řád školní jídelny z roku 2008.

Platnost od 1. 2. 2014

Martina Stanovská                                                      Mgr. Jindřich Dráb

vedoucí školní jídelny                                                     ředitel školy

 

                           

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232